การยื่นขอวีซ่าอยู่ในประเทศไทย

 

ขอวีซ่า 15,000
ต่อวีซ่า 7,000
 เปลี่ยนวีซ่า 18,000