การบัญชี

 

  • แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)
  • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
  • แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)