การยื่นวีซ่าในประเทศไทย

 

รายการบริการ

ค่าบริการ

ค่าบริการขอวีซ่า (ปีแรก)

12,000

ค่าบริการต่อวีซ่า (ต่อปี)

7,000

ค่าบริการต่อวีซ่า  คู่สมรส

7,000

ค่าบริการต่อวีซ่า  บุตร รายละ

6,000

ค่าบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่า (จาก Tourist เป็น Non-B หรือ Non-O)

15,000

ค่าบริการทำ รีเอ็นทรี (Single)

1,500

ค่าบริการทำ รีเอ็นทรี (Multiple)

1,500

ค่าบริการยกเลิกวีซ่า

3,000

ค่าบริการย้ายตราประทับ (เปลี่ยนเล่ม Passport)

1,500

ค่าบริการรายงานตัว 90 วัน 

1,000

                                                             

                                              หมายเหตุ : ***ไม่รวมค่าธรรมเนียม***แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • unnamed.jpg
  การขอวีซ่าเดินทางเข้าไทย ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าเข้าไทยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522เช่น เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิ...

 • feature-corporate-mobile.jpg
  กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนเป็นต้น (Non-B) หลักเกณฑ์การพิจารณา 1.คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 2.คนต่างด้า...

 • bd54d7154.jpg
  กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติ ไทย (เฉพาะบิดามารดา คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส) (Non-O) หลักเกณฑ์การพิจารณา 1.คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว...

 • newscms_thaihealth_c_bcdhjnor4589.jpg
  กรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย หลักเกณฑ์การพิจารณา 1.คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 2.มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3.มีหลักฐานการมีเงินได้ไม่น้อยกว่า เดือนละ 65...