หน้าแรก

 • บริษัท ไทยซากุระ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 • บริหารงานโดยนายอังคาร ดวงตาเวียง และ Mr.Utaka Omotehara
 • บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
 • ขอใบอนุญาตทำงาน  
 • ขอวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ
 • ขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่(ใบสำคัญต่างด้าว)                                                  
 • บริการจัดทำบัญชี-ภาษีอากร                                                                                                     
 • กฎหมายครอบครัว กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายแรงงาน                                                             บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้  มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง โดยเน้นคุณภาพ ความสำเร็จ รวดเร็วของการให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อสร้างความรวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

 • VISA 15,000 บาท
  ต่อวีซ่า 7,000 บาท
  เปลี่ยนประเภทวีซ่า(จาก TRเป็น NON-B) 18,000 บาท
  ทำรีเอ็นทรี Single,Multiple 1,500 บาท
  ค่าบริการยกเลิกวีซ่า 3,000 บาท
  าบริการแจ้งรายงานตัว 90 วัน 1,500 บาท
  ค่าบริการย้ายเล่ม Passport 1,500 บาท
  Work Permit
  ขอใบอนุญาตทำงาน 15,000 บาท
  ต่อใบอนุญาทำงาน 7,000 บาท
  ยกเลิกใบอนุญาตทำงาน 2,000 บาท
  ขอใบสำคัญต่างด้าว 150,000 บาท


  ****(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)****
 • งานทะเบียนบริษัทจำกัด

  จดทะเบียนบริษัทจำกัด 10,000 บาท
  รายการเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ แจ้งย้ายสำนักงาน 4,000 บาท
  คัดหนังสือรับรองบริษัท 1,000 บาท
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 1,500 บาท
  ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,500 บาท


  ****(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)****
 • บัญชี

  จัดทำบัญชีรายเดือนๆละ 3,000 บาท
  ปิดงบการเงิน เริ่มต้น 10,000 บาท
 • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่

  ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2558

  ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

  1. เปิดรับหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ
  2. การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
  3.สถานที่ยื่นคำขอ
  ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนอยู่
  ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง

  คลิกอ่านรายละเอียด
  1. ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2558
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2558
  3. กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

  4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  5. คำแนะนำ และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  - คำแนะนำและรายละเอียดสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  - คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  - แบบข้อมุลบุคคล
  - ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ
  - แผนที่แสดงสถานที่พำนักและสถานที่ทำงาน
  - ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
  - ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน

  6. เอกสารประกอบแยกตามประเภทของการยื่นคำขอ
 • สำนักงานผู้แทน