หน้าแรก

 • บริษัท ไทยซากุระ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 • บริหารงานโดยนายอังคาร ดวงตาเวียง Mr.Utaka Omotehara
 • บริการด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
 • ขอใบอนุญาตทำงาน  
 • ขอวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ
 • ขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่(ใบสำคัญต่างด้าว)                                                  
 • บริการจัดทำบัญชี-ภาษีอากร                                                                                                    
 • กฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัด กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก กฎหมายแรงงาน                                                            
 • บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้  มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง 

 • VISA 15,000 บาท
  ต่อวีซ่า 7,000 บาท
  เปลี่ยนประเภทวีซ่า(จาก TRเป็น NON-B) 18,000 บาท
  ทำรีเอ็นทรี Single,Multiple 1,500 บาท
  ค่าบริการยกเลิกวีซ่า 3,000 บาท
  าบริการแจ้งรายงานตัว 90 วัน 1,500 บาท
  ค่าบริการย้ายเล่ม Passport 1,500 บาท
  Work Permit
  ขอใบอนุญาตทำงาน 15,000 บาท
  ต่อใบอนุญาทำงาน 7,000 บาท
  ยกเลิกใบอนุญาตทำงาน 2,000 บาท
  ขอใบสำคัญต่างด้าว 150,000 บาท


  ****(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)****
 • งานทะเบียนบริษัทจำกัด

  จดทะเบียนบริษัทจำกัด 10,000 บาท
  รายการเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ แจ้งย้ายสำนักงาน 4,000 บาท
  คัดหนังสือรับรองบริษัท 1,000 บาท
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 1,500 บาท
  ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,500 บาท


  ****(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)****
 • บัญชี

  จัดทำบัญชีรายเดือนๆละ 3,000 บาท
  ปิดงบการเงิน เริ่มต้น 10,000 บาท