การบัญชี

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

 

1.      ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

-          ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร

-          จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

-          จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

-          จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)  

-          จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40

-          จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

-          จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

-          ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

2.      ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

-          จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

-          จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

-          จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)     

 

3.      ปิดบัญชีประจำปี  ประกอบด้วย

-          ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

-          ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

-          บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

-          จัดทำงบทดลองและงบการเงิน

                       จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

-          จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

-          ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

-          ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

    ค่าบริการสำหรับการทำบัญชีประจำเดือน ขึ้นอยู่กับรายการค้าต่อเดือน เช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย,การเข้า-ออกของพนักงาน, ซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเงินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น

จำนวนรายการค้า

ค่าบริการเดือนละ

ไม่เกิน 100 รายการ

5,000

ไม่เกิน 150 รายการ

6,500

ไม่เกิน 200 รายการ

8,000

ไม่เกิน 250 รายการ

10,000

ไม่เกิน 300 รายการ

12,000

* * * กรณีต้องการให้ปิดบัญชีมากกว่า 1 ครั้งต่อปี คิดค่าปิดบัญชีครั้งละ 3,000 บาท

 

4.      ค่าบริการจัดหาผู้สอบบัญชี  มีดังนี้

ปริมาณงาน

ค่าบริการปีละ

ไม่เกิน 1,000,000

12,000

ไม่เกิน 3,000,000

15,000

ไม่เกิน 6,000,000

18,000

ไม่เกิน 10,000,000

20,000

ไม่เกิน 15,000,000

25,000

ไม่เกิน 20,000,000

30,000

ไม่เกิน 30,000,000

40,000

ไม่เกิน 50,000,000

60,000

ไม่เกิน 100,000,000

80,000

 

5.      ค่าบริการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน (เฉพาะบริษัท จำกัด) ยื่นบอจ. 5 ประกอบด้วย

-          ประกาศลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน

-          ส่งหนังสือเชิญประชุมไปทางไปรษณีย์ตอบรับให้แก่ผู้ถือหุ้น

-          ยื่นบอจ. 5 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ 20,000 บาท

ค่าบริการสำหรับการเชิญประชุมอนุมัติงบการเงิน คือ 800 บาท ต่อ ปี

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอบริการเพิ่มเติมคือบริการเข้าพบสรรพากรซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องเข้าพบเป็นบางครั้ง ซึ่งจะคิดค่าบริการเพิ่ม 3,000.- บาทต่อครั้ง (เฉพาะเมื่อมีหมายเรียกจากสรรพากรและได้รับอนุมัติโดยการมอบอำนาจจากท่านแล้วเท่านั้น)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ