การยื่นใบอนุญาตทำงาน



รายการบริการ

     ค่าบริการ

ค่าบริการขอใบอนุญาตทำงาน (ปีแรก)

12,000

ค่าบริการต่อใบอนุญาตทำงาน  (ต่อปี)

7,000

ค่าบริการเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน

5,000

ค่าบริการยกเลิกใบอนุญาตทำงาน

2,000

 
 หมายเหตุ : ***ไม่รวมค่าธรรมเนียม***  
   
   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • บต.25คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานต้องมีวีซ่าNON - IMMIGRANT - Bโดยคนต่างด้าวต้องให้นายจ้าง/สถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื...

  • การยื่น แบบ บต.32 บต.32 ใช้ในกรณีที่คนต่างด้าวได้วีซ่า NON – IMMIGRANT ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างในไทยแต่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญ...

  • การแจ้งทำงานงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรืองานเฉพาะกิจ บต.34 เป็นการแจ้งการทำงานที่มีลักษณะจำเป็นเร่งด่วน กล่าวคือ เมื่อคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วครา...

  • การแจ้งเข้า/แจ้งออก ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวทำงาน ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทำภายใน 15 วัน นับแน่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกงานใ...

  • หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน - นายจ้างที่มีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาทหรือจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า...

  • คุณสมบัติคนต่างด้าวในการขออนุญาตทำงาน คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข ดังนี้ - มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต - ไม่เป็นบุค...