การยื่นใบอนุญาตทำงาน

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งบริษัท
 
ที่ตั้ง :

2 อาคารเคซี.ซี.ซี. ชั้น 5 ถนนสีลม 9 แขวงสีลม    เขตบางรัก

จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10500
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  02-635-0752,4
แฟกซ์ :  -
โทรศัพท์มือถือ :  081-937-0206
อีเมล :  angkarn@thaisakura.com
เว็บไซต์ :  http://www.thaisakura.com
แผนที่ :  -

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • ตท.1คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานต้องมีวีซ่า NON - IMMIGRANT - B โดยคนต่างด้าวต้องให้นายจ้าง/สถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื...

  • ตท.3กรณีสถานทูตไทยในประเทศนั้นพิจารณาเอกสารการดำเนินธุรกิจและสถานะทางการเงินของนายจ้าง/สถานประกอบการแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน ทำให้ต้องการหนังสือ...

  • ตท.5การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตทำงาน หากประสงค์จะทำงานนั้นต่อไป ต้องไปขอต่ออายุวีซ่าจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน แล้วจึงให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบ...

  • ตท.6การเปลี่ยนหรือเพิ่ม การทำงาน สถานที่ และท้องที่ในการทำงาน คนต่างด้าวผู้ถือใบอนุญาตทำงานที่ยังคงทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ อนุญาตไว้เดิม หากมีความประสงค์ดังกล่าว ยื่นขออนุ...

  • ตท.10การแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน กรณีคนต่างด้าวที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักรมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามา เพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 15 ว...

  • หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน- นายจ้างที่มีขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท หรือจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนไม่ต่ำ กว่...

  • คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข ดังนี้ - มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต - ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ...