บริษัทจำกัด

 อำนาจหน้าที่และความรับผิดกรรมการบริษัท

               การการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือบุคคลภายนอกก็ได้แล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติแต่งตั้งเข้ามาโดยใช้เสียงข้างมากมอบหมายให้เข้าทำงานบริหารกิจการของบริษัทต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

              กรรมการบริษัทเป็นตัวแทนบริษัทในการกระทำกิจการต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเช่นทำนิติกรรมสัญญาต่างๆกับลูกค้า  หากระทำการใดๆก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้น อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายให้รับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญาก็ได้ กรรมการบริษัทกระทำกิจการใดๆตามอำนาจหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว ไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินของบริษัท เว้นแต่จะได้ทำสัญญายอมรับผิดเป็นลูกหนี้ร่วมหรือเป็นผู้ค้ำประกัน

            ในส่วนความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัทตามพรบ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้น ส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499  พรบ.ความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค พรบ.อาคาร เป็นต้น หากกรรมการกระทำการใดๆเป็นความผิดทางอาญาจะต้องร่วมกับผิดกับบริษัทในฐานะตัวการร่วม  บางครั้งจะเห็นว่ากรรมการบริษัทเบิกเงินบริษัทออกจากธนาคารเพื่อใช้ส่วนตัวเข้าใจว่าเป็นเจ้าของบริษัท หรือนำรถยนต์บริษัทไปใช้ส่วนตัวหรือขายให้แก่บุคคลอื่นและนำเงินใช้ประโยชน์ส่วนตัว  อาจถูกผู้ถือหุ้นดำเนินคดีทางอาญาได้