บต.32 กรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

 
  การยื่น แบบ บต.32
 
                บต.32 ใช้ในกรณีที่คนต่างด้าวได้วีซ่า NON – IMMIGRANT ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างในไทยแต่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว และอีกกรณี บต.32 ใช้ในกรณีที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นพิจารณาเอกสารการดำเนินธุรกิจและสถานะทางการเงินของนายจ้าง/สถานประกอบการแล้วเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน ทำให้ต้องการหนังสือจากกระทรวงแรงงานต่อไปอีกจึงให้นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามแบบคำขอ “บต.32” เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการได้รับหนังสือแจ้งการพิจารณาอนุญาตทำงานแล้วต้องจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คนต่างด้าวนำไปยื่นขอวีซ่า NON – IMMIGRANT - B ณ สถานทูตไทยในประเทศนั้นหลังจากนั้นคนต่างด้าวจึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 30 วันนับจากวันที่รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล