บต.34 แจ้งทำงานงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรืองานเฉพาะกิจ

 

    การแจ้งทำงานงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรืองานเฉพาะกิจ

          บต.34 เป็นการแจ้งการทำงานที่มีลักษณะจำเป็นเร่งด่วน กล่าวคือ เมื่อคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ที่มีระยะเวลาทำงานให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน และหากงานดังกล่าวไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอาจขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 15 วัน