การแจ้งเข้า/แจ้งออกจากการทำงานของคนต่างด้าว

การแจ้งเข้า/แจ้งออก

          ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวทำงาน ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทำภายใน 15 วัน นับแน่วันที่จ้างและเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกงานให้แจ้งต่อนายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับ แต่วันที่คนต่างด้าวออก