บริษัทเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในบริษัท

บริษัทเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในบริษัท

          บริษัทเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหรือลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทอื่น ต้องพิจารณาว่ากิจการค้าที่เข้าไปลงทุนนั้นอยู่นอกวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ ไม่มีหลักกฎหมายห้ามกรรมการบริษัทเข้าไปลงหุ้นกับบริษัทอื่น ดังนั้นการลงทุนหุ้นในบริษัทอื่นควรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นชี้แจงเหตุผลหรือความจำเป็นในการเข้าไปลงทุนหรือซื้อหุ้นบริษัทอื่น มิฉะนั้นกรรมการบริษัทอาจจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้  โดยทั่วไปการถือหุ้นในบริษัทอื่น มักจะเป็นบริษัทที่วัตถุประสงค์การประกอบกิจการค้าเหมือนๆกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน