หน้าที่และความรับผิดของผู้ถือหุ้น

 หน้าที่และความรับผิดของผู้ถือหุ้น

          ผู้ถือหุ้นได้ตกลงซื้อหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าหุ้นให้ครบถ้วน  เมื่อชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน  ควรร้องขอใบหุ้นหรือทะเบียนหุ้น หรือหลักฐานการชำระเงินค่าหุ้นจากบริษัทหรือคู่สัญญาให้เรียบร้อย หากชำระเงินค่าหุ้นไม่ครบถ้วนตามจำนวนหุ้นที่ถือมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าหุ้นให้ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อบริษัทหรือเจ้าหนี้ของบริษัท

         ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมก็ได้ และมีอำนาจตรวจสอบการทำงานหรือการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทเมื่อบริษัทมีกำไรก็จะได้รับเงินปันผล โดยที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้   หากกรรมการบริษัทบริหารงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้น ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามตนเองก็ได้

         จะเห็นได้ว่าการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต้องมั่นตรวจสอบการทำงานหรือการบริหารงานของคณะกรรมบริษัท โดยเฉพาะการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสิ้นปีงบการเงิน   กรณีผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยมักจะพบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลภายในบริษัท หรือตรวจสอบการทำงานหรือการบริหารงานของกรรมการบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบงบการเงินหรือขอสำเนางบการเงินของบริษัท  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือรายการที่น่าสงสัย เพื่อให้กรรมการบริษัทชี้แจงผู้ถือหุ้น