การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

          การจัดตั้งบริษัทจำกัดต้องมีผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทอย่างน้อย 3 คน ต้องมีชื่อในการจองชื่อบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ชื่อบริษัทจะต้องไม่พ้องหรือคล้ายบริษัทอื่น  เมื่อได้ชื่อบริษัทแล้วต้องจัดเตรียมเอกสารการประชุมจัดตั้งบริษัท ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรหรือซื้อหุ้นตามจำนวนที่ได้ลงทุนไว้มีกี่หุ้น  ทั้งนี้รายละเอียดการจดทะเบียนบริษัทต้องมีสาระสำคัญดังนี้

         -     สถานที่ตั้งสำนักงานบริษัท

         -     จำนวนกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

         -     เงินทุนในการจดทะเบียนบริษัท 

         -     วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

         -     ข้อบังคับบริษัท

         -     ผู้สอบบัญชี

         -     ตราสำคัญของบริษัท

 

          อำนาจและหน้าที่ของกรรมการบริษัท เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้เวลาดำเนินการภายในเวลา 1 วันเท่านั้น กรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและดำเนินงานต่างๆในนามของบริษัท เพราะบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตนเองต้องมีบุคคลกระทำการแทน ส่วนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดหนี้สินของบริษัท ไม่ต้องรับผิดค่าภาษีที่บริษัทค้างชำระ เป็นต้น