กฎหมายคุ้มครองแรงใหม่ มีผลใช้บังคับวันที่ 5 เมษายน 2562

  

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่แล้ว ประการใช้บังคับเมื่อวันที่ เมษายน 2562  โดยทั้งหมดลูกจ้างจะได้สิทธิประโยชน์ ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้

               ประเด็นที่ ลากิจธุระจำเป็นได้ค่าจ้าง วันทำงานต่อปี 

               ประเด็นที่ 2 ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด หลังคลอดได้ 98 วัน

              ประเด็นที่ กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล หากลูกจ้างไม่ยินยอม ก็สามารถรับค่าชดเชยพิเศษตามกฎหมายฉบับนี้ โดยหากทำงานมาครบ 20 ปีก็ได้รับ 400 วัน 

              ประเด็นที่ ได้รับค่าชดเชยใหม่กรณีเลิกจ้างจะเพิ่มเป็น อัตราจาก อัตรา

คือ อัตราที่ ลูกจ้างที่ทำงานมาครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ ปีได้ค่าชดเชย 30 วัน อัตราที่ ลูกจ้างหากทำงานครบ ปีแต่ไม่ครบ ปี ได้ค่าชดเชย 90 วัน อัตราที่ ลูกจ้างทำงานครบ ปีแต่ไม่ครบ ปีจะได้รับเงินชดเชย 180 วัน อัตราที่ ทำงานครบ ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชย 240 วัน อัตราที่ ลูกจ้างทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้เงินชดเชย 300 วัน และอัตราที่ ลูกจ้างทำงานครบ 20 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินชดเชย 400 วัน

               ประเด็นที่ กรณีย้ายสถานประกอบการไปที่อี่น หากลูกจ้างไม่ตามไปก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และได้สิทธิชดเชยตาม อัตรา ซึ่งกฎหมายเก่าไม่ได้เลย เราต้องตามไป แต่ของใหม่ให้สิทธิเราเลือกได้

               ประเด็นที่ กรณีค่าตอบแทน หากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทน จะเป็นในบางอาชีพ อย่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คนขับรถส่งของ ก็เป็นงานที่ไม่มีค่าล่วงเวลา แต่จะได้ค่าตอบแทนเป็นหลัก หากเกินเวลาปกติ โดยของเดิมดอกเบี้ยให้ร้อยละ 7.5 ต่อปีกรณีลูกจ้างไปฟ้องขอ แต่กฎหมายใหม่ให้ได้สูงสุดถึง 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี    

              ประเด็นที่  ให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย โดยลูกจ้างมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซึ่งกฎหมายเดิมไม่กำหนด แต่ของใหม่เราเพิ่มตรงนี้ว่า ลูกจ้างชายหญิงมีงานเท่าเทียมกันต้องได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน ซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ 

 


 …