การลดทุนบริษัท

การลดทุนบริษัท

          การลดทุนบริษัทอาจมีสาเหตุมาจากเงินทุนเหลือจำนวนมาก หรือล้มเลิกโครงการ  วิธีการลดทุนของบริษัทด้วยการลดมูลค่าแต่ละหุ้นๆให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติพิเศษของประชุมผู้ถือหุ้น เช่นการลดมูลค่าหุ้นจาก 100 บาท เหลือ 50 บาท หรือลดจำนวนหุ้น 10,000 หุ้น ลดลงเหลือ 5,000 หุ้น  ทุนของบริษัทก็จะลดลงเหลือเพียง 500,000 บาทเท่านั้น การลดทุนบริษัทต้องเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยอาศัยมติพิเศษ  ทั้งนี้จะลดทุนให้เหลือต่ำกว่าหนึ่งในสี่ของทุนเดิมไม่ได้ ทั้งนี้การลดทุนบริษัทต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์และมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้บริษัททราบ เพื่อให้โอกาสเจ้าหนี้ค้านภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าว หากมีการคัดค้านบริษัทจะลดทุนลงไม่ได้  จนกว่าจะใช้หนี้หรือให้หลักประกันหนี้ไว้