ใบหุ้น

 ใบหุ้น

          บริษัทต้องทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแล้ว กรรมการบริษัทมีหน้าที่ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น มีหลายบริษัทไม่ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นยึดถือไว้หลักฐาน โดยใช้แบบ บอจ. 5 หรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักฐานเป็นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องให้ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(แบบบอจ.5)ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปีช่วงปิดงบการเงิน ใบหุ้นนั้นต้องทำรายการให้ครบถ้วนตามที่กำหนดและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อาชีพของผู้ถือหุ้นแต่ละคน จำนวนกี่หุ้น หมายเลขหุ้น ตลอดจนรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเก็บรักษาไว้ให้เรียบร้อย บ่อยครั้งที่กรรมการบริษัทมักจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) โดยมิได้ถูกต้องตามขั้นตอนเช่นการคัดชื่อรายชื่อผู้ถือหุ้นออก โดยไม่มีหลักฐานการโอนใบหุ้น ไม่ระบุวันเดือนปีที่โอนหุ้น  คิดว่าเป็นเจ้าของบริษัทสามารถคัดชื่อผู้ถือหุ้นโดยลำดัง ซึ่งอาจมีความผิดตามกฎหมายได้

          เมื่อผู้ถือหุ้นมีหลักฐานใบหุ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่านำใบหุ้นไปจำนำ หรือค้ำประกัน ต้องแจ้งไปยังบริษัทให้ทราบด้วย มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะ เพราะได้ชำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว มีมูลค่าตามจำนวนที่ทุนไว้ บางครั้งบริษัทมีกิจการค้าดีๆ อาจทำให้หุ้นมีมูลค่าสูงขึ้นด้วย

          ดังนั้นกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(แบบ อบจ.5)  ใบหุ้นให้ครบถ้วนตามรายการที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นอาจมีปัญหาตามภายหลังได้