การเลิกบริษัท

 การเลิกบริษัท

          การเลิกบริษัทมีหลายสาเหตุด้วยกันเช่น มีข้อบังคับหรือวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นทำกิจการอย่างเดียวเสร็จแล้วก็เลิกกันที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัทล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งให้เลิกบริษัทขาดทุนอย่างเดียวจำนวนผู้ถือหุ้นลดลงเหลือไม่ถึง 3 คน เป็นต้น

          ผลของการเลิกบริษัท ไม่ว่าจะเลิกบริษัทสาเหตุใดก็ตาม  ต้องมีการชำระบัญชีบริษัท  การเลิกบริษัทมิได้มีผลให้บริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคลทันที  มีผลเพียงให้บริษัทหยุดประกอบธุรกิจตามปกติ  และกรรมการบริษัทหมดอำนาจในการบริษัทงานของบริษัทต่อไป ต้องให้ผู้ชำระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรณีล้มละลายเข้ามาจัดการงานของบริษัท  เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมทรัพย์สินและชำระหนี้แก่เจ้าหนี้  ทั้งนี้บริษัทยังเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจนกว่าจะมีการชำระบัญชีเสร็จสิ้น

          การชำระบัญชี หลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีแล้ว  ผู้ชำระบัญชีจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทตามที่จำเป็น เพื่อชำระสะสางกิจการของบริษัทให้แล้วเสร็จ เช่น ตีราคาจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท ฟ้องร้องหรือดำเนินคดีต่างๆทั้งแพ่งและอาญา หลังจากดำเนินการสิ่งต่างๆเรียบร้อยแล้ว ต้องทำหน้าที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์และบอกกล่าวเจ้าหนี้ให้ทราบ ทำรายงานการชำระบัญชีทุกๆ 3 เดือน จากนั้นต้องเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อทำรายงานชำระบัญชี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และผู้ชำระบัญชีต้องไปจดทะเบียนถือว่าเป็นที่สุดแห่งการชำระบัญชี จากนั้นต้องส่งมอบสมุดบัญชีและเอกสารแก่นายทะเบียน